Skip links

TUYỆT VỜI SỞ HỮU CỘNG ĐỒNG SỞ HỮU THẾ GIỚI

WHOEVER WINS THE COMMUNITY WIN THE WORLD

Nghiên cứu phát triển công nghệ

Người dùng cộng đồng

Cộng đồng đồng thuận quốc tế chuỗiTT lớn nhất thế giới

The world’s largest THUNDERCORE international consensus community

Cùng đồng thuận

Cùng quản lý

Cùng chiến thắng

Cộng đồng PALA được phân phối rộng rãi

Pala community is widely distributed

TT-PALA international community spreads across in more than 20 countries and regions around the world. Future activities will be promoted simultaneously in more than 20 countries and regions.

Cộng đồng PALA được phân phối rộng rãi

Other community support